Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Koninie posiada indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami:

000013719

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Koninie działa w oparciu o poniższe pozwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiegonr DSR-II-2.7222.33.2015 z dnia 04 grudnia 2015r. (z późn. zmianami)

Pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie, przy ul. Sulańskiej 11, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/2 i 114/3, obręb 0008 Maliniec, gm. Konin.


 

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiegonr DSR-II-2.7243.76.2013 z dnia 19 marca 2014 r. (z późn. zmianami)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


 

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiegonr DSR-VI.7222.78.2012 z dnia 18 stycznia 2013 (z późn. zmianami)

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów obejmujących węzeł unieszkodliwiania i odzysku odpadów w procesie stabilizacji i cementacji, węzeł unieszkodliwiania zawodnionych odpadów olejowych, niszczenia emulsji olejowych oraz węzeł wytwarzania paliw alternatywnych.


 

Decyzja Wojewody Wielkopolskiegonr SR.II-11.6600-62/06 z dnia 1 luty 2007 r. (z późn. zmianami)

Pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.


 

Decyzja Wojewody Wielkopolskiegonr SR.Ko-2.6600-8/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. (z późn. zmianami)

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne.


 

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiegonr DSR-II-1.7222.15.2015 z dnia 30 lipca 2015r.. (z późn. zmianami)

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanej na działkach ew. 114/2 i 113/1 obręb Maliniec w Koninie.


 

Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninienr PIW-NP-483-230/04 z dnia 5 lipca 2004 r.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninienr PIW-NP-653-22D/07z dnia 1 marca 2007 r.

zatwierdzająca zakład do prowadzenia działalności w zakresie gromadzenia, transportowania i przechowywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – surowca kategorii 1, 2 i 3, oraz jako spalarni o wysokiej zdolności produkcyjnej do prowadzenia działalności w zakresie bezpośredniego usuwania tych produktów jako odpadów przez spalenie. (z późn. zmianami).


 

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiegonr DSR-II-2.7244.1.14.2019 z dnia 03 lipca 2019r.

Decyzja na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.