Eksploatujemy nowoczesną spalarnię odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Od prawie 20 lat wspieramy polską służbę zdrowia wykonując kompleksowe usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w szczególności o charakterze zakaźnym, wytwarzanych w placówkach służby zdrowia województwa wielkopolskiego. Spalarnia odpadów gwarantuje prawidłowa utylizację odpadów. 

Unieszkodliwiamy także odpady przemysłowe, farmaceutyczne, odpady zawierające przeterminowane produkty lecznicze, środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R oraz tzw. podwyższonego ryzyka pochodzące z instytucji publicznych, np. : Izby Administracji Skarbowej, Policji.

Spalarnia odpadów spełnia wymogi ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki (Best Available Technique – BAT) zapewniając pełne bezpieczeństwo ekologiczne na wszystkich etapach unieszkodliwiania.

Spalarnia odpadów – Termiczne przekształcanie odpadów

Proces termicznego przekształcania odpadów (D10) lub proces odzysku (R1) prowadzony jest w instalacji wyposażonej w piec obrotowy. Temperatura gazów spalinowych wynosi 1100C dla odpadów niebezpiecznych oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych i do 850C dla pozostałych spalanych odpadów.

Proces technologiczny kontrolowany jest ciągłym monitoringiem emisji zanieczyszczeń, posiada skuteczne metody oczyszczania spalin – instalacje do redukcji zanieczyszczeń kwaśnych, NOx, pyłów, metali ciężkich.

Instalacja wyposażona jest w system odzysku ciepła.

Spalarnia odpadów wyposażona jest w:

  • instalację do termicznego przekształcania odpadów,
  • obiekty służące do magazynowania odpadów (medycznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych),
  • instalacje pomocnicze – do produkcji wody kotłowej, ciepła, sprężonego powietrza, kotłownie rezerwową, mycia i dezynfekcji kontenerów, pojazdów, magazyn kontenerów.

GALERIA - ZDJĘCIA NASZEJ SPALARNI

Spalarnia odpadów – Termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych oraz medycznych