Polityka środowiskowa Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ukierunkowana jest na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Prowadząc działalność w zakresie:

  • termicznego przekształcania odpadów,
  • stabilizacji i cementacji odpadów,
  • składowania odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne
  • transportu odpadów,
  •  oczyszczania ścieków.

Dbamy o zrównoważony rozwój przestrzegając wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, do których się zobowiązaliśmy 
i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych.

Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy skuteczności naszych działań skierowanych na rzecz zmniejszania
i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Osiągamy to przez następujące działania:

  1. stosowanie najlepszej dostępnej technologii przetwarzania odpadów,
  2. segregację odpadów i odzyskiwanie materiałów do wtórnego wykorzystania,
  3. właściwą eksploatacje instalacji i pojazdów w tym składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
  4. podnoszenie świadomości ekologicznej personelu,
  5. zapobieganie zagrożeniom środowiska.

Ochronę środowiska traktujemy jako integralną część zarządzania firmą. Zachęcamy podmioty gospodarcze współpracujące z nami do uwzględniania w swojej działalności elementów ochrony środowiska.

Doświadczona kadra pracownicza służy fachową pomocą, doradza w sprawach związanych z gospodarką odpadami

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz ochrona środowiska 

Polityka środowiskowa ZUO