Polityka środowiskowa Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ukierunkowana jest na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Prowadząc działalność w zakresie:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych,
 • transportu odpadów,
 • stabilizacji i cementacji odpadów,
 • składowania odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne oraz obojętnych,
 • wytwarzania paliw alternatywnych.

Dbamy o zrównoważony rozwój przestrzegając wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, do których się zobowiązaliśmy 
i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych.

Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy skuteczności naszych działań skierowanych na rzecz zmniejszania
i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Osiągamy to przez następujące działania:

 1. stosowanie najlepszej dostępnej technologii przetwarzania odpadów,
 2. segregację odpadów i odzyskiwanie materiałów do wtórnego wykorzystania,
 3. właściwą eksploatacje instalacji i pojazdów w tym składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
 4. podnoszenie świadomości ekologicznej personelu,
 5. zapobieganie zagrożeniom środowiska.

Ochronę środowiska traktujemy jako integralną część zarządzania firmą. Zachęcamy podmioty gospodarcze współpracujące z nami do uwzględniania w swojej działalności elementów ochrony środowiska.

Doświadczona kadra pracownicza służy fachową pomocą, doradza w sprawach związanych z gospodarką odpadami.