STABILIZACJA I CEMENTACJA ODPADÓW

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Zestalanie i stabilizacja odpadów jest jednym ze sposobów fizykochemicznego unieszkodliwiania odpadów. Celem procesu jest chemiczne przekształcenie odpadu, tak by nie wymywały się z niego substancje szkodliwe występujące w postaci związków rozpuszczalnych, a także w miarę możliwości zmiana niektórych parametrów fizycznych odpadu aby uzyskać poprawę jego wytrzymałości mechanicznej, zmniejszenie nasiąkliwości, zwiększenie mrozoodporności itp. Główny proces technologiczny prowadzony jest w mieszarce skrzydłowej, w oparciu o opracowane przez technologa procedury /receptury procesowe, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych komponentów, dodatków chemicznych, takich jak:
  • spoiwo hydrauliczne w postaci cementu, wapna lub innego materiału reagującego puculanowo,
  • woda,
  • zestaw chemikaliów zapewniających chemiczne przekształcenie związków rozpuszczalnych w związki nierozpuszczalne,
  • na wypełniacze poprawiające strukturę fizyczną produktu takie jak żwir, piasek, żużel…
STABILIZACJA I CEMENTACJA ODPADÓW Na instalacji prowadzimy proces:
  • R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 załącznika do ustawy o odpadach,
  • D9 – Obróbka fizyko-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji załącznika nr 2 ustawy o odpadach, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą procesów wymienionych w pozycji D1-D12 w/w załącznika do ustawy o odpadach.

STABILIZACJA I CEMENTACJA ODPADÓW