Składowanie odpadów niebezpiecznych

Nie wszystkie odpady da się poddać procesowi odzysku czy recyklingu, dlatego składowanie odpadów pełni ważną rolę w gospodarce odpadami. Niewątpliwym atutem zakładu jest kompleks trzech nowoczesnych składowisk odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zajmującą powierzchnię pod 8 ha
 • składowisko odpadów niebezpiecznych,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne,
 • składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne

Nasze składowiska, przeznaczone do składowania, w szczególności odpadów niebezpiecznych są nielicznymi instalacjami tego typu w Polsce. Składowanie odpadów stanowi ostatnie ogniwo w hierarchii postępowania z odpadami ale jest to nieodzowne i konieczne ogniwo gospodarki odpadami. Na składowiskach deponujemy odpady głównie przemysłowe, odpady których nie udało się poddać odzyskowi, odpady których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Składowiska są w pełni nowoczesnymi obiektami, zostały wybudowane z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne są eksploatowane tak aby wyeliminować potencjalne uciążliwości i zagrożenia dla środowiska związane z deponowaniem odpadów. Prowadzimy systematyczny monitoring środowiska gruntowo-wodnego. Do składowania przyjmujemy wyłącznie te odpady :
 • w stosunku do których sporządzono podstawową charakterystykę odpadów,
 • dla których przeprowadzono testy zgodności (sprawdzenie granicznych wartości wymywania oraz wybranych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju odpadów),
 • które spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Składowiska odpadów odgrywają istotną rolę w gospodarce odpadami, zwłaszcza gdy nie wszystkie odpady można poddać procesom odzysku lub recyklingu. Oto kilka kluczowych informacji o składowiskach odpadów, w tym tych niebezpiecznych:

 1. Różne rodzaje składowisk:

  • Składowisko odpadów niebezpiecznych: To miejsce, gdzie składowane są odpady uznane za niebezpieczne ze względu na ich potencjalny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Składowanie takich odpadów odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne: To składowisko, które jest przystosowane do przechowywania odpadów, które nie są uznawane za niebezpieczne, ale może zawierać również specjalne obszary przeznaczone do odpadów niebezpiecznych, co pomaga w ich segregacji i bezpiecznym przechowywaniu.
  • Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest: Azbest to substancja niebezpieczna, która wymaga specjalnych procedur i miejsc do składowania ze względu na ryzyko związanego z nią pyłu azbestowego.
 2. Hierarchia postępowania z odpadami: Składowanie odpadów jest ostatnim etapem w hierarchii postępowania z odpadami. Oznacza to, że składowanie jest stosowane w przypadkach, gdy inne metody, takie jak odzysk, recykling, utylizacja lub unieszkodliwienie, nie są możliwe lub nieuzasadnione z technicznych, ekologicznych lub ekonomicznych powodów.

 3. Nowoczesne składowiska: Wspomniane składowiska zostały zaprojektowane i wybudowane zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa i środowiska. Włączono kryteria hydrogeologiczne i geotechniczne, aby zminimalizować ryzyko wpływu składowiska na otoczenie.

 4. Monitoring środowiska: Prowadzenie systematycznego monitoringu środowiska gruntowo-wodnego jest kluczowe dla oceny wpływu składowiska na otoczenie. Działa to jako środek zapobiegawczy i pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrycia potencjalnych zagrożeń.

 5. Kryteria przyjmowania odpadów: Składowiska przyjmują tylko te odpady, które zostały dokładnie scharakteryzowane i przebadane pod kątem zgodności z normami. To ważne, aby zapobiec niekontrolowanemu gromadzeniu niebezpiecznych substancji.

Podsumowując, składowiska odpadów, zwłaszcza te niebezpieczne, są nieodzownym elementem gospodarki odpadami, który pomaga w bezpiecznym i kontrolowanym przechowywaniu odpadów, które nie mogą być inaczej zagospodarowane. Ważne jest, aby takie składowiska działały zgodnie z przepisami i standardami, aby minimalizować wpływ na środowisko i zdrowie publiczne.

Najważniejsze zadania składowiska odpadów

 • Znaczenie segregacji i identyfikacji odpadów: Składowiska, zwłaszcza te przyjmujące odpady niebezpieczne, powinny szczególnie dbać o odpowiednią segregację i identyfikację przyjmowanych odpadów. Odpowiednia klasyfikacja odpadów pozwala na ich bezpieczne składowanie i minimalizację ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia.
 • Edukacja i przestrzeganie regulacji: Zarządzanie składowiskami wymaga nie tylko odpowiedniego zaprojektowania i technicznej infrastruktury, ale także edukacji personelu oraz przestrzegania surowych przepisów i regulacji dotyczących gospodarki odpadami. Właściwa wiedza i przestrzeganie przepisów są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na składowiskach.
 • Długoterminowa odpowiedzialność: Składowiska odpadów, zwłaszcza te zawierające odpady niebezpieczne, często pozostają istotnym elementem krajobrazu na długie lata po zakończeniu ich eksploatacji. Dlatego ważne jest, aby zaplanować i utrzymać te obszary z myślą o przyszłych pokoleniach, uwzględniając procesy rekultywacji i monitoringu.
 • Alternatywy dla składowisk: Chociaż składowiska są nieodzowne w niektórych przypadkach, istnieją również innowacyjne podejścia do minimalizacji odpadów i przeciwdziałania nadmiernemu składowaniu. Rozwijanie odzysku, recyklingu i bardziej zrównoważonych metod gospodarowania odpadami może pomóc ograniczyć potrzebę korzystania z składowisk.

Ważne jest, aby zrozumieć, że składowiska odpadów, choć nie są idealnym rozwiązaniem, pełnią istotną funkcję w zarządzaniu odpadami, zwłaszcza w przypadku odpadów niebezpiecznych, które wymagają szczególnych środków ostrożności. Jednak celem długofalowym powinno być dążenie do ograniczenia ilości odpadów składowanych poprzez promowanie bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania odpadami oraz kontynuację badań nad nowymi technologiami i innowacjami, które pomogą ograniczyć wpływ odpadów na środowisko.

Składowisko innych niż niebezpieczne

Składowisko odpadów niebezpiecznych