Składowanie odpadów niebezpiecznych - składowanie azbestu

Nie wszystkie odpady da się poddać procesowi odzysku czy recyklingu, dlatego składowanie odpadów pełni ważną rolę w gospodarce odpadami. Niewątpliwym atutem zakładu jest kompleks trzech nowoczesnych składowisk odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zajmującą powierzchnię pod 8 ha
  • składowisko odpadów niebezpiecznych,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne,
  • składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne

Nasze składowiska, przeznaczone do składowania, w szczególności odpadów niebezpiecznych są nielicznymi instalacjami tego typu w Polsce. Składowanie odpadów stanowi ostatnie ogniwo w hierarchii postępowania z odpadami ale jest to nieodzowne i konieczne ogniwo gospodarki odpadami. Na składowiskach deponujemy odpady głównie przemysłowe, odpady których nie udało się poddać odzyskowi, odpady których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Składowiska są w pełni nowoczesnymi obiektami, zostały wybudowane z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne są eksploatowane tak aby wyeliminować potencjalne uciążliwości i zagrożenia dla środowiska związane z deponowaniem odpadów. Prowadzimy systematyczny monitoring środowiska gruntowo-wodnego. Do składowania przyjmujemy wyłącznie te odpady :
  • w stosunku do których sporządzono podstawową charakterystykę odpadów,
  • dla których przeprowadzono testy zgodności (sprawdzenie granicznych wartości wymywania oraz wybranych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju odpadów),
  • które spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Składowisko innych niż niebezpieczne

Składowisko odpadów zawierających azbest – składowanie azbestu

W planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, składowisko Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie zostało wskazane jako jedyne miejsce unieszkodliwiania materiałów azbestowych na terenie województwa wielkopolskiego. Składowisko przeznaczone jest do składowania odpadów azbestowych o kodach:
  • 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
  • 17 06 01* –  materiały izolacyjne zawierające azbest.
Składowisko o powierzchni składowania 1,1 ha  posiada możliwości zdeponowania ok. 200 000 Mg odpadowych materiałów zawierających azbest. Zdemontowane wyroby azbestowe są przyjmowane do Instalacji na paletach lub w workach typu np. big-bag. Odpad powinien być zabezpieczony w folię polietylenową, lub polipropylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie owinięty w folię „STRETCH” tak, aby zapewnić szczelność i stabilność ładunku tj. płyt azbestowych z paletą.

Składowisko odpadów niebezpiecznych