Składowanie odpadów niebezpiecznych - składowanie azbestu

Nie wszystkie odpady da się poddać procesowi odzysku czy recyklingu, dlatego składowanie odpadów pełni ważną rolę w gospodarce odpadami. Niewątpliwym atutem zakładu jest kompleks trzech nowoczesnych składowisk odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zajmującą powierzchnię pod 8 ha
  • składowisko odpadów niebezpiecznych,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne,
  • składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne

Nasze składowiska, przeznaczone do składowania, w szczególności odpadów niebezpiecznych są nielicznymi instalacjami tego typu w Polsce. Składowanie odpadów stanowi ostatnie ogniwo w hierarchii postępowania z odpadami ale jest to nieodzowne i konieczne ogniwo gospodarki odpadami. Na składowiskach deponujemy odpady głównie przemysłowe, odpady których nie udało się poddać odzyskowi, odpady których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Składowiska są w pełni nowoczesnymi obiektami, zostały wybudowane z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne są eksploatowane tak aby wyeliminować potencjalne uciążliwości i zagrożenia dla środowiska związane z deponowaniem odpadów. Prowadzimy systematyczny monitoring środowiska gruntowo-wodnego. Do składowania przyjmujemy wyłącznie te odpady :
  • w stosunku do których sporządzono podstawową charakterystykę odpadów,
  • dla których przeprowadzono testy zgodności (sprawdzenie granicznych wartości wymywania oraz wybranych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju odpadów),
  • które spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Składowisko innych niż niebezpieczne

Składowanie azbestu

Składowisko odpadów zawierających azbest.

W planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, składowisko Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie zostało wskazane jako jedyne miejsce unieszkodliwiania materiałów azbestowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Składowisko przeznaczone jest do składowania odpadów azbestowych o kodach:

  • 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
  • 17 06 01* –  materiały izolacyjne zawierające azbest.

Składowisko o powierzchni składowania 1,1 ha  posiada możliwości zdeponowania ok. 200 000 Mg odpadowych materiałów zawierających azbest.

Zdemontowane wyroby azbestowe są przyjmowane do Instalacji na paletach lub w workach typu np. big-bag. Odpad powinien być zabezpieczony w folię polietylenową, lub polipropylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie owinięty w folię „STRETCH” tak, aby zapewnić szczelność i stabilność ładunku tj. płyt azbestowych z paletą.

Azbest to określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna.

Techniczną klasyfikację azbestów oparto na długościach i średnicach wiązek włókien. W różnych klasyfikacjach średnice agregatów uznawanych za wiązki zmieniają się znacznie; zazwyczaj są one rzędu milimetrów. Długość wiązek wynosi od dziesiętnych części milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki (tzw. fibryle). Stwierdzono, że wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm) do milimetrów.

Składowisko odpadów niebezpiecznych

Składowanie azbestu