Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie

Spółka powstała w grudniu 1997 roku, jej udziałowcami są Boryszew S.A. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spółka należy do grupy kapitałowej Boryszew S.A.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie odgrywa wiodącą rolę w województwie wielkopolskim w systemie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów medycznych i przemysłowych, prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Utylizacja odpadów

Podstawową działalnością spółki jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez składowanie, termiczne przekształcanie oraz obróbkę fizyko-chemiczną odpadów stałych i ciekłych.

ZUO KONIN jest właścicielem wszystkich instalacji do unieszkodliwiania odpadów znajdujących się na terenie spółki:

  • instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  • składowiska odpadów niebezpiecznych,
  • składowisko odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest,
  • składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne,
  • neutralizatora odpadów ciekłych,
  • Instalacji stabilizacji i cementacji odpadów,
  • węzła wytwarzania paliw alternatywnych,
  • instalacji do remediacji ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi i niebezpiecznymi.

Zespół własnych instalacji wraz z chemiczną oczyszczalnią ścieków jest unikatowym rozwiązaniem w skali nie tylko regionu, pozwalającym kompleksowo rozwiązać problem unieszkodliwienia szerokiego asortymentu odpadów z sektora przemysłowego oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych z placówek służby zdrowia.

ZUO dysponuje specjalistycznym transportem do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR).

Spółka propaguje swoją proekologiczną działalność mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Poznaj nasz zakład

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie

Zapraszamy do współpracy.