Szanowni Państwo,

Stosownie do treści przepisu art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że przetwarzamy Państwa dane.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska 11, 62-510 Konin (NIP 665-22-23-120, Regon 310335806), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000138271, tel. 63 2493624, e-mail: sekretariat@zuokonin.pl.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska 11, 62-510 Konin, w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, usług lub przedstawienia oferty na świadczenie usług.
  3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, o ile nie są one niezbędne do realizacji umów/usług.
  5. Dane będą przechowywane aż do wycofania Państwa zgody lub w przypadku zawarcia transakcji przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z transakcją wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego.
  6. W przypadku zawarcia transakcji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, które wspierają Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, takim jak np. kancelarie prawnicze, firmy transportowe, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bhp/ppoż.
  7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaniechania przetwarzania. Administrator zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania danych, mimo wniesionego sprzeciwu w sytuacji gdy, ustali że w stosunku do Państwa danych przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Zarządu

Ewa Tomaszewska