Dysponujemy specjalistyczną flotą samochodów ciężarowych do transportu odpadów niebezpiecznych. Nasi kierowcy posiadają niezbędne uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR. 

Transport odpadów stanowi jeden z głównych elementów procedury związanej z gospodarowaniem odpadami. Polega na bezpiecznych przewiezieniu ich z miejsca gromadzenia, do miejsca gdzie muszą zostać należycie zutylizowane lub składowane. Wszystkie kwestie związane z transportem odpadów uregulowano w przepisach prawnych.

Wszystkie odpady niebezpieczne należy przewozić zgodnie z ściśle określonymi procedurami które gwarantują ich bezpieczny transport.

Transport odpadów

Transport odpadów odbywa się w sposób:

  • uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie;
  • uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową;
  • ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady jeżeli mogą one powodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

Transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, trzeba układać lub umocowywać w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu. Nie dotyczy to odpadów transportowanych luzem lub w cysternach.

Jeżeli dojdzie do zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed ich transportem trzeba upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów.

Nie jest to konieczne, jeżeli pozostałości po poprzednim transporcie nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

Transport odpadów

Odpady muszą być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której będą one odbierane. Dokumentem tym będzie faktura sprzedaży odpadów, karta przekazania odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów lub inne dokumenty wymienione w § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Transport odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Należy mieć na uwadze w szczególności właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą one powodować.

Transport odpadów niebezpiecznych ADR

Transport odpadów niebezpiecznych ADR to proces przemieszczania materiałów i substancji, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne według ADR.

ADR to europejskie przepisy dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych drogą lądową. Zgodnie z ADR, każda substancja, która może spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, jest uznawana za niebezpieczną. Przewożenie takich substancji wymaga szczególnych środków ostrożności i zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo osób, które z nimi pracują, jak i osób znajdujących się w pobliżu.

Przewóz odpadów niebezpiecznych ADR wymaga przestrzegania szczególnych wymagań dotyczących pakowania, etykietowania, segregacji i transportu. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak kontenery, cysterny, worki czy beczki, w celu minimalizacji ryzyka wycieku i innych zagrożeń. Wszyscy pracownicy zaangażowani w przewóz odpadów niebezpiecznych muszą być odpowiednio przeszkoleni i posiadać stosowne certyfikaty.

Transport odpadów - galeria pojazdów